Актуално 3

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от Наредбата ОбС Пловдив за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Средно училище „Пейо Крачолов Яворов” – гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ павилион с площ от 10.00 кв.м. (десет квадратни метра) за продажба на закуски, находящ се в гр. Пловдив, район Северен, бул. България № 136, в двора на СУ „Пейо Крачолов Яворов”, представляващ постройка на допълващото застрояване с идентификатор 56784.506.293.3 по КККР на гр. Пловдив. Началната наемна цена е в размер на 450 лв. без ДДС. Срок на договора за наем – 3 години. Закупуването на документите за участие е от 01.03.2023г. до 14.03.2023г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 100 лева по банкова сметка на СУ „Пейо Крачолов Яворов“: BG 02 IORT 7375 3102 0094 00, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк“ АД. Депозитната вноска за участие е в размер на 200 лв., вносими по посочената банкова сметка. Краен срок за подаване на документи за участие: до 16:00 часа на 14.03.2023г., в канцеларията на СУ „Пейо Крачолов Яворов”, гр.Пловдив, район „Северен”, бул. България № 136, ет.2, стая 39. Конкурсът ще се проведе на 15.03.2023г. от 13:30 часа в Актова зала на СУ „Пейо Крачолов Яворов” – гр. Пловдив, район „Северен”, бул. България № 136, етаж 1. Лице за контакт: Василка Кирякова – касиер-счетоводител в училището, тел. 0899 965 149.