Анкетно проучване 2023 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

През месец ноември се провете анкетно допитване до родителите на ученици от СУ „Пейо Яворов“ – Пловдив. Въпросите бяха насочени към проучване на нагласите в някои основни области от образователния процес в училището. Общият брой на анкетираните достигна 414 души, които са родители на ученици от 1. до 12. класове в нашето училище.

От финалните резултати става ясно, че 97% от анкетираните са съгласни с твърдението, че са своевременно информирани от училището за успехите и поведението на децата си, като този процент включва 80%, които са „Изцяло съгласни“ и 17%, които са „По-скоро съгласни“.

            При следващия въпрос се наблюдава единодушно съгласие с твърдението, че класният ръководител осъществява необходимата комуникация с родителите, като тук „Изцяло съгласни“ са 84%, а други 12% от анкетираните са отговорили „По-скоро съгласен/на“.  Останалите 4% се разпределят в отговорите „Не мога да преценя“(2%), „По-скоро несъгласен/на“(2%).

Преобладаващо съгласие за информираност се наблюдава и при въпроса, свързан с проява на проблемно поведение или слаби резултати при учениците. 76% от родителите са „Изцяло съгласни“, че в подобна ситуация биват своевременно информирани от училището. Други 17% са „По-скоро съгласни“, 4% „Не могат да преценят“, а 3% са „По-скоро несъгласни“. Няма анкетиран, който да е отбелязал отговор „Изцяло несъгласен/на“.

96% от попълнилите анкетата са съгласни, че при необходимост, успяват да осъществят своевременна връзка и контакт с учителите. Тези проценти обединяват отговорите „Изцяло съгласен/на“ (81%) и „По-скоро съгласен/на“ (15%). Останалите проценти са разпределени в отговорите „Не мога да преценя“ (2%) и „По-скоро несъгласен/на“ (2%), като и тук никой родител не е отбелязал опцията „Изцяло несъгласен/на“.

Общо 88% от анкетираните са съгласни с твърдението, че при необходимост, успяват да осъществят контакт с училищното ръководство/ Директор и Зам. Директори/, като този процент обхваща опциите „Изцяло съгласен/на“ (70%) и „По-скоро съгласен/на“ (18%). За 9 от 100 родители избраната опция е „Не мога да преценя“, а едва 3% са отговорили „По-скоро несъгласен/а“ . И тук няма нито един отговор за опция „Изцяло несъгласен/на“.

Седем от десет родители са „Изцяло съгласни“, че учителите полагат необходимите усилия и преподават адекватно учебния материал, а други двама от десет за „По-скоро съгласни“ с твърдението. 7% са избрали отговор „Не мога да преценя“, а отговорилите „По-скоро несъгласен“ са 3%.

            За твърдението: „Информиран/а съм кога и къде се провеждат консултациите на учителите и детето ми има възможност да ги посещава при необходимост“, процентите са разпределени по следния начин:

„Изцяло съгласен/на“ – 65%

„По-скоро съгласен/на“ – 23%

„Не мога да преценя“ – 6%

„По-скоро несъгласен/на“ – 5%

„Изцяло несъгласен/на“ – 1%

87% от анкетираните смятат, че клубовете по интереси, организирани от училището, спомагат за подкрепа на личностното развитие на учениците – „Изцяло съгласни“ 65% и „По-скоро съгласни“ 22%. „Не могат да преценят“ 10%, а 3% са несъгласни с твърдението.

„Училището организира различни извънкласни, извънучилищни дейности и спортни събития, които помагат за личностното развитие на учениците“ – тук 62 от 100 родители са „Изцяло съгласни“, а други 25 от 100 са „По-скоро съгласни“ с това твърдение. 9 от 100 „Не могат да преценят“, а 4 от 100 родители са несъгласни.

            Преобладаващо съгласие се наблюдава и при твърдението – „Детето ми получава необходимата подкрепа за личностно развитие от училището /ръководство, класен ръководител, учители, педагогически съветник, психолог, логопед, ресурсен учител/“ – 66% „Изцяло съгласнен/на“, 21% „По-скоро съгласен/на“, 9% „Не могат да преценят“, а 4%  са по-скоро несъгласни.

Какви са най-често използваните форми за информираност в комуникацията между училище и учители от една страна и родители от друга страна? Тази връзка се осъществява едновременно от различни източници и канали за осведомяване, но най-ярко се откроява „Електронен дневник (Shkolo)“ с 92%.  „Комуникацията с класен ръководител“ (като част от тази комуникация е и през електронния дневник) събира 69% от отговорилите. Официалната фейсбук страница, както и сайта на училището получават съответно 17% и 14%.

Общо 85% от родителите биха препоръчали СУ „П. К. Яворов“ на свои познати, които да запишат децата си в училището, като тези проценти са разпределени в отговорите „Категорично Да“ 55.6% и „По-скоро Да“ 29.6%. Опция „Не мога да преценя“ е избрана от малко повече от 12%, а едва 2% са отбелязали „По-скоро не“.

       Най-активни от родителите, попълнили анкетата са тези, чиито деца се обучават в начален етап – близо 44%. В прогимназиален етап са 35% от участниците, а 21% са родители от гимназиален етап на образование.

Анкетата завърши с възможност за коментари в свободен текст от страна на родителите, като 82 от тях упражниха това свое право и ни дадоха допълнителна обратна връзка под формата на благодарности, похвали, задоволство, недоволство, препоръки и идеи за бъдещи дейности. Уважаеми  родители, благодарим ви за активността, за доверието и за креативните предложения. Вярваме, че заедно и със съвместни усилия ще  запазим настоящите резултати на доверие от Ваша страна и ще подобрим образователната среда в аспектите, при които е необходима положителна промяна!