Членове

Поименен състав на обществения съвет към училище „Пейо Кр. Яворов“:

  1. Основни членове: Председател: Милена Иванова Бекярова;

–     Мария Атанасова – счетоводител в район Северен – представител на Община Пловдив;

представители на родителите:

–       Николай Иванов Чалъков;

–       Недялко Русев Чиликов – секретар;

–       Евелина Вълчева Джумерска;

–        Мая Костадинова Навущанова;

–         Олга Иванова Червенакова-Рибарова.

  1. Резервни членове:

Красимир Христов, гл.експерт в отдел „образование – резервен член на Община Пловдив;

Лиляна Юриевна Мазнева – резервен член на родителите;

Галина Стоянова Дингилева – резервен член на родителите.