Краезнание

На 25.06.2021г. третокласниците от клуб “Краезнание” проведоха публична изява, на която присъстваха учители и ученици от СУ “Пейо Кр. Яворов”.

Цялостната работа на групата за занимания по интереси бе организирана по посока включване на децата в  творческо-интелектуални дейности, провокиращи интерес към историческото минало и фолклорните традиции на българите. Специално внимание бе отделено и на темата за опазването на природата.

Децата презентираха дейността на своя клуб чрез кратък видеоматериал.

Представиха информационни табла за застрашените от изчезване видове растения и животни в България и постери, отразяващи личния им принос за опазване на природата.

Поднесоха интересни факти за посетените в Пловдив исторически паметници със световна известност.

Гостите разгледаха изложбата, която включваше оригинални апликации с природни материали, изработени от картонени кукли с характерна българска носия и различни макети на глинени съдове.

 Публичната изява на участниците в клуб “Краезнание“ бе отражение на  повишената самооценка на децата и реализираната им творческа амбиция.