ОУД

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
• усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
• подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
• намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
• модернизиране на методите и средствата за обучение;
• повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
• насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
• осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Адрес в интернет: https://oud.mon.bg/