Дейности

Цели

1. Мисия, кредо на училището:


Обич, знания и мъдрост за нашите деца.


2. Визия, образ на училището:


   Училище “П. Кр. Яворов” предлага модерна алтернатива за обучение, съобразено с тенденциите за широко интегриране на компютърните технологии в обществото, растящата необходимост от чуждоезиково обучение и необходимостта от социална адаптация в структурите на гражданското общество.


3. Цели на училището:


     СУ “П. Кр. Яворов” подготвя конкурентно-способни и социално адаптивни личности, владеещи общите основи и закономерности на човешкото познание, с висока езикова култура, задълбочена чуждоезикова и профилирана подготовка и компютърни умения, възпитаващи у себе си общочовешки ценности и добродетели, личности, мотивирани да живеят и творят заедно.


4. Стратегии в дейността на училището:


#  Осъществяване на високо качество на подготовка на учениците;
#  Специализация на училището чрез:
–  засилено обучение в отделни паралелки от V до VII клас по математика, английски език и изобразително изкуство чрез разширена подготовка;
–  интензивно изучаване на английски език;
#  Дообогатяване на изградения собствен облик на училището и създадените училищни традиции, които характеризират специфичната атмосфера на училищния живот;
#  Разгръщане на разнородна дейност в извънкласни, извънурочни и извънучилищни форми, с цел насърчаване и развиване индивидуалните интереси и способности на учениците и улесняване тяхната лична и професионална реализация. Сформиране на клубове по интереси.
#  Учебно-възпитателна работа с основен акцент и приоритет личността на ученика, неговото развитие, обучение и приобщаване към постиженията на човешката цивилизация;
#  Стратегия за оцеляване – гъвкавост и адаптивност при разработване на учебен план на училището и подбора на учениците, както и при изработване на програма за развитие на МТБ.


5. Приоритети в дейността на училището:


–  засилване на чуждоезиковата подготовка;
–  засилване на профилираната подготовка;
–  засилена компютърна подготовка и овладяване на информационни технологии;
–  издигане равнището на родноезиковата подготовка;
–  гражданско образование;
–  издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет;
–  насърчаване и развитие на художествено-творческите и спортни способностина учениците;
–  създаване на условия за изява на талантите на учениците и спортно-туристическата дейност.