Дейности

Цели

1. Мисия, кредо на училището:


Обич, знания и мъдрост за нашите деца.


2. Визия, образ на училището:


   Училище “П. Кр. Яворов” предлага модерна алтернатива за обучение, съобразено с тенденциите за широко интегриране на компютърните технологии в обществото, растящата необходимост от чуждоезиково обучение и необходимостта от социална адаптация в структурите на гражданското общество.


3. Цели на училището:


     СУ “П. Кр. Яворов” подготвя конкурентно-способни и социално адаптивни личности, владеещи общите основи и закономерности на човешкото познание, с висока езикова култура, задълбочена чуждоезикова и профилирана подготовка и компютърни умения, възпитаващи у себе си общочовешки ценности и добродетели, личности, мотивирани да живеят и творят заедно.


4. Стратегии в дейността на училището:
 • Осъществяване на високо качество на подготовка на учениците;
 • Специализация на училището чрез:
  • засилено обучение в отделни паралелки от V до VII клас по математика, английски език и изобразително изкуство чрез разширена подготовка;
  • интензивно изучаване на английски език;
 • Дообогатяване на изградения собствен облик на училището и създадените училищни традиции, които характеризират специфичната атмосфера на училищния живот;
 • Разгръщане на разнородна дейност в извънкласни, извънурочни и извънучилищни форми, с цел насърчаване и развиване индивидуалните интереси и способности на учениците и улесняване тяхната лична и професионална реализация. Сформиране на клубове по интереси.
 • Учебно-възпитателна работа с основен акцент и приоритет личността на ученика, неговото развитие, обучение и приобщаване към постиженията на човешката цивилизация;
 • Стратегия за оцеляване – гъвкавост и адаптивност при разработване на учебен план на училището и подбора на учениците, както и при изработване на програма за развитие на МТБ.

5. Приоритети в дейността на училището:
 • засилване на чуждоезиковата подготовка;
 • засилване на профилираната подготовка;
 • засилена компютърна подготовка и овладяване на информационни технологии;
 • издигане равнището на родноезиковата подготовка;
 • гражданско образование;
 • издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет;
 • насърчаване и развитие на художествено-творческите и спортни способностина учениците;
 • създаване на условия за изява на талантите на учениците и спортно-туристическата дейност.