Повишаваме дигиталните си компетентности

Училище “П. Кр. Яворов” продължава да се развива като иновативно и дигитално училище,  като обръща особено внимание на обучението  на педагогическите специалисти. Приоритет е работата с облачни технологии, превърнала се в тенденция в съвременното информационно общество.

Със задоволство отбелязваме, че към екипа от “Google Educator Level 1”-  обучители се присъединиха още 6 педагогически специалисти от нашето училище, представители на  съответните екипи за ключови компетентности – Български език и литература, Английски език, Математика, Информатика и информационни технологии, Физическо възпитание и спорт, ГЦОУД.

Сертифицираните учители ще оказват подкрепа на колегите  от своя екип при работата им в електронна среда.

Финансирането се извърши от подпрограмата “Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието през 2021 г.”, част от общинска образователна програма 2020-2022 г.

Стремежът ни е в близко бъдеще със сертификати да се сдобият по-голяма част от учителите в училището, което ще постави преподавателската ни работа на по-високо ниво, съобразено със съвременните потребности на обществото.