Обучения за работа в електронна среда

В условия на дистанционно обучение е от изключителна важност участниците в него да са технологично добре подготвени и въоръжени с нужните знания. В нашето училище това вече е факт благодарение на участието ни в проекта “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз, с конкретен бенефициент – МОН.

За формиране на знания и умения за работа в електронна среда в СУ “Яворов” се грижат преподавателите Деляна Николова и Кирил Кирилов, които обучават не само ученици, но и учители и родители.

Освен обучение проектът включва осигуряване на лаптопи за нуждаещи се учители и ученици, като целта е да не се допусне прекъсване на учебния процес. Предвидените дейности целят да отстранят всякакви пречки, които биха довели до невъзможност за провеждане на учебни занятия в условия на кризи, както и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене.

Така, чрез непрекъснато полагане на усилия, подобряваме качеството на обучението, като отговаряме адекватно на предизвикателствата на новото време.