19 май 2022 г. – екоден в СУ “Пейо Яворов”

АКЦЕНТИ:

Формиране на екологично съзнание у учениците

Грижа за природата

Естетизация на дворното пространство на СУ “П. Яворов”

Училищното ръководство и екипът преподаватели на СУ “Пейо Яворов” – Пловдив разглежда екологичното образование като организиран целенасочен процес на обучение, възпитание, самоподготовка.

Наша първостепенна цел е възпитаниците ни да осъзнаят, че равновесието в природата е немислимо без усилията на всеки от нас.

Ученици и учители за пореден път дадоха израз на осъзнатата си отговорност към  опазването на околната среда  и пристрастието си към зелената идея.

Изказваме специална благодарност за дарението от Басейнова дирекция “ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”, която във връзка с отбелязване на 20-годишнината си ни предостави  пет къщички за птици. Те ще бъдат стопанисвани от учениците от I. в, III. б, V. в, VII. в и VIII. а кл., което е чудесна възможност за развиване на уменията на децата за работа в екип и обогатяване знанията  им за птиците.

Ученици от различни паралелки взеха дейно участие в почистване на училищния двор,  физкултурния салон, а също така в подготовка и засаждане на нови растителни видове.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!