Анкетно проучване 2022 г.

В средата на месец ноември се проведе анкетно допитване до родителите на ученици от СУ „Пейо Яворов“ Пловдив. Въпросите бяха насочени към проучване на нагласите в някои основни области от образователния процес в училището. Общият брой на попълнили въпросника и анкетирани е 415 души, които са родители на ученици от 1 до 12 клас в нашето училище.

От финалните резултати става ясно, че 97% от анкетираните са съгласни с твърдението, че са своевременно информирани от училището за успехите и поведението на децата си, като този процент включва 78%, които са „Изцяло съгласни“ и 19%, които са „По-скоро съгласни“.

При следващия въпрос се наблюдава единодушното съгласие с твърдението, че класният ръководител осъществява необходимата комуникация с родителите, като тук „Изцяло съгласни“ са 87%, а други 8% от анкетираните са отговорили „По-скоро съгласен/на“.  Останалите 5% се разпределят в отговорите „Не мога да преценя“(2%), „По-скоро несъгласен/на“(2%) и „Изцяло несъгласен/на“(1%).

Осем от десет родители са „Изцяло съгласни“, че при проблемно поведение или слаби резултати на детето им биват своевременно информирани от училището. Други 15% са „По-скоро съгласни“, 4% „Не могат да преценят“, а 2% са „По-скоро несъгласни“. Няма анкетиран, който да е отбелязал отговор „Изцяло несъгласен/на“.

94% от попълнилите анкетата са съгласни, че при необходимост, успяват да осъществят своевременна връзка и контакт с учителите. Тези проценти обединяват отговорите „Изцяло съгласен/на“ (81%) и „По-скоро съгласен/на“ (13%). Останалите проценти са разпределени в отговорите „Не мога да преценя“ (3%) и „По-скоро несъгласен/на“ (3%), като и тук никой родител не е отбелязал опцията „Изцяло несъгласен/на“.

Общо 86% от анкетираните са съгласни с твърдението, че при необходимост успяват да осъществят контакт с училищното ръководство /директор и заместник-директор/, като този процент обхваща опциите „Изцяло съгласен/на“ (70%) и „По-скоро съгласен/на“ (16%). За 12 от 100 родители избраната опция е „Не мога да преценя“, а 2% са „По-скоро несъгласни“ с твърдението. И тук няма нито един отговор за опция „Изцяло несъгласен/на“.

Всеки седем от десет родители са „Изцяло съгласни“, че учителите полагат необходимите усилия и преподават адекватно учебния материал, а други двама от десет са „По-скоро съгласни“ с твърдението. По 5% са отразени в отговори „По-скоро несъгласен/на“ и „Не мога да преценя“, а 1% от отговорилите са „Изцяло несъгласни“.

За твърдението: „Информиран/а съм кога и къде се провеждат консултациите в училище и имам възможност да ги посещавам“ процентите са разпределени по следния начин:

„Изцяло съгласен/на“ – 56%

„По-скоро съгласен/на“ – 25%

„Не мога да преценя“ – 9%

„По-скоро несъгласен/на“ – 7%

„Изцяло несъгласен/на“ – 3%

83% от анкетираните смятат, че клубовете по интереси, организирани от училището, спомагат за подкрепа на личностното развитие на учениците – „Изцяло съгласни“ 63% и „По-скоро съгласни“ 20%. „Не могат да преценят“ 14%, а 3% са несъгласни с твърдението.

„Училището организира различни извънкласни, извънучилищни дейности и спортни събития, които помагат за личностното развитие на учениците“ – тук 60 от 100 родители са „Изцяло съгласни“, а други 20 от 100 са „По-скоро съгласни“ с това твърдение. 14 от 100 „Не могат да преценят“, а 5 от 100 родители са несъгласни.

Преобладаващо съгласие се наблюдава и при твърдението – „Детето ми получава необходимата подкрепа за личностно развитие от училището“ – 59% „Изцяло съгласен/на“, 24% „По-скоро съгласен/на“, 12% „Не могат да преценят“, а 5% не се съгласяват.

Какви са най-често използваните форми за информираност в комуникацията между училище и учители от една страна и родители от друга страна? Тази връзка се осъществява едновременно от различни източници и канали за осведомяване, но най-ярко се откроява „Електронен дневник (Shkolo)“ с 89%.  „Комуникацията с класен ръководител“ (като част от тази комуникация е и през електронния дневник) събира 67% от отговорилите и трето място по 16% си разделят „Сайта на училището“ и „Фейсбук страницата“ на СУ „П. К. Яворов“.

Анкетата завърши с възможност за коментари в свободен текст от страна на родителите, като 63 от тях упражниха това свое право и ни дадоха допълнителна обратна връзка под формата на благодарности, похвали, задоволство, недоволство, препоръки и идеи за бъдещи дейности. Уважаеми  родители, благодарим ви за активността, за доверието и за креативните предложения. Вярваме, че заедно и със съвместни усилия ще  запазим настоящите резултати на доверие от ваша страна и ще подобрим образователната среда в аспектите, при които е необходима положителна промяна!