Дейности по проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В СУ „Яворов“ стартира изпълнението на проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ чрез осъществено обучение на родители и ученици от 1-ви клас в нашето училище за работа в електронна среда.

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. 

В нашето училище проектът намери благодатна почва. Под вещото ръководство на квалифицирани преподаватели в съботните дни се провеждат занятия, като обучаващите се са разделени на четири групи на събота. Всяка от групите е съствена от по 6 ученици или 6 родители.

С общи усилия постигаме основната цел на проекта – да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.