Полезно обучение

Днес, 06.11.2023 г., преподавателският екип при СУ “П. Кр. Яворов” премина през изключително полезно обучение  с оглед на променената здравословна картина в българското училище и все по-трудните  условия, при които се налага да работим. Обучението беше свързано с оказване на първа долекарска помощ в училищна и извънучилищна среда. 

Лекторът д-р Димитър Дачев успя да провокира вниманието ни с полезна информация, свързана с бързата ни реакция при решаване на здравословни казуси. Презентацията беше добре онагледена, а някои от по-смелите колеги пробваха върху специален обучителен манекен някои техники за сърдечен масаж и изкуствено дишане. Полезна беше практическата част на обучението, при която се демонстрира как се превързват крайници и рани от различно естество. 

Макар получените знания да са  целесъобразни и проактивни, си пожелаваме да не ни се налага да ги използваме често!